توضيحات

اضطراب یک احساس منتشر، ناخوشایند و غالبا مبهم درباره اتفاقات آینده است که با یک یا چند نشانه جسمی مانند سردرد و تپش قلب همراه است. اضطراب در حد معمول لازمه زندگی بشری است زیرا موجب می شود فرد اموری را برعهده بگیرد و آن ها را به نحو احسن به سرانجام برساند. با این حال اضطراب زمانی مشکل ساز می شود که در پاسخ به رویدادهای بی خطر فعال شود.

پرسشنامه اضطراب توسط ریموند کتل، روانشناس برجسته، طراحی شده و علاوه بر سنجش اضطراب کلی، اضطراب را به دو صورت آشکار و پنهان ارزیابی می کند:

  • اضطراب آشکار: اضطرابی است که فرد نسبت به آن هشیاری دارد
  • اضطراب پنهان: اضطرابی است که فرد نسبت به آن هشیار نیست

این پرسشنامه با طرح 40 سوال تصویر روشنی از میزان اضطراب شما در زندگی را به دست می دهد.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.