توضيحات

انگیزه تایید به صورت تلاش فرد برای تایید گرفتن از دیگران تعریف می شود. بسیاری از ما رفتار و گفتار خود را مطابق خواسته دیگران تنظیم می کنیم. دیگرانی که می توانند افراد نزدیک خانواده باشند یا یک جامعه به مفهوم کلی آن. انگیزه تایید گاهی افراد را از اهداف خود دور می کند زیرا اهداف آن ها تحت تاثیر میل و خواسته دیگران قرار می گیرد. با این وجود که انگیزه تایید در همه افراد تا حدی وجود دارد استفاده از پرسشنامه ها کمک می کند که میزان این انگیزه را در خود بشناسیم. کسانی با انگیزه تایید بسیار بالا برای انتخاب و انجام رفتار پسندیده دائم در اضطراب اند و از طرف دیگر کسانی با انگیزه تایید بسیار پایین ممکن است به حدی دلبخواهی عمل کنند که برای خود و دیگران مشکل آفرین شوند.

پرسشنامه انگیزه تایید 7 جنبه از این موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهد:

  • رفتار هنجاری: اين جنبه از رفتار مربوط به آن گرايش های رفتاری است كه در حد وسيعي با رعايت هنجارهای مشترك با گروه فرهنگي ارتباط دارد.
  • همرنگی اجتماعی: به رفتارهای تقليدی ای كه ناشي از نگراني از تعلق نداشتن به گروه اجتماعي است، مربوط مي شود.
  • خودافشایی مثبت: به معنی افشای اطلاعاتی جامعه پسند از خود برای گرفتن تایید اجتماعی است.
  • حالت دفاعی داشتن: فرد راهبردهای دفاعی مختلفی برای کاهش اضطراب ناشی از تایید نگرفتن به کار می گیرد.
  • وابستگي: ناتواني ذاتي جهت كاركرد مستقل در هنگام تولد، ما را موجودي وابسته مي سازد. در نتيجه براي كار كردن در چارچوب خواسته هاي محيطي و از عهده چنين خواسته هايي برآمدن، فرد بايد به افراد از انواع مختلف وابسته شود.
  • پاسخدهی اجتماعی: به گرايش فرد براي پاسخ دادن به محرك های اجتماعي به طور متعدد و با شدت زیاد اطلاق مي شود.
  • تایید اجتماعی: به معنی تلاش فعالانه برای مطلوب رفتار کردن و گرفتن پاداش از اجتماع است.

پرسشنامه انگیزه تایید با طرح 72 سوال مشخص می کند شما چه مقدار به گرفتن تایید از جامعه خود گرایش دارید.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.