توضيحات

رضایت زناشویی نگرش مثبت و لذت بخشی است که همسران از جنبه های مختلف زندگی زناشویی دارند. رضایت زناشویی نه تنها موجب التیام خاطر زوجین در محیط خانه و بقای رابطه می شود بلکه انتشار این آرامش به محیط اجتماعی و کاری پیشرفت های زیادی را به دنبال خواهد داشت. رضایت زناشویی می تواند تحت تاثیر عوامل درونی مانند شخصیت زوجین و عوامل بیرونی مانند نوع تعامل زوجین در رابطه قرار بگیرد.

پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ طراحی شده و رضایت زناشویی را در 10 حوزه ارزیابی می کند:

  • موضوعات شخصیتی: درک زوجین از شخصیت یکدیگر و سازگاری شخصیت ها با هم
  • ارتباط زناشویی: نگرش زوجین نسبت به نقش ارتباط داشتن در تداوم ازدواج
  • حل تعارض: شکل گیری تعارضات و نحوه برخورد زوجین با مسئله
  • مدیریت مالی: تعامل زوجین در حوزه مسائل اقتصادی و هزینه کرد
  • فعالیت های مربوط به اوقات فراغت: توافق زوجین در مورد چگونگی استفاده از تایم های خالی
  • روابط جنسی: احساسات و اعتقادات درباره آمیزش جنسی
  • ازدواج و فرزندان: توافق در مورد تعداد فرزندان و نقش آن ها در رابطه زناشویی
  • بستگان و دوستان: چگونگی ارتباط با خویشاوندان همسر و دوستان
  • نقش های مربوط به برابری زن و مرد: توافق زوجین درباره حدود اختیارات به عنوان یک زن یا مرد
  • جهت گیری عقیدتی: نقش مذهب زوجین در رضایت زناشویی

این پرسشنامه دارای 47 سوال است که رضایت زناشویی شما را به طور کلی و در هر یک از ابعاد مذکور مشخص می کند.

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.