توضيحات

فرزندپروری همواره یک رابطه دو طرفه بوده است که هم والدین و هم فرزندان در تعیین نوع آن مشارکت دارند. بنابراین برای پی بردن به نوع فرزندپروری نباید صرفا به گفته های والدین توجه شود بلکه ادراک کودک از رفتاری که می بیند نیز مهم است. چه بسا والدینی خود را بسیار با فرزند خود صمیمی می پندارند ولی فرزند چنین اعتقادی ندارد و صمیمیت را کم ارزیابی می کند.

پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده توسط گرولینک طراحی شده تا فرزندپروری والدین را از دید فرزند در 6 بعد ارزیابی کند:

  • گرمی و صمیمیت مادر
  • گرمی و صمیمیت پدر
  • اشتغال مادر به فرزند
  • اشتغال پدر به فرزند
  • حمایت مادر از خودمختاری فرزند
  • حمایت پدر از خودمختاری فرزند

این پرسشنامه با طرح 42 سوال دید فرزند را نسبت به والدین خود مشخص می کند. دیدی که می تواند والدین را بیش از پیش نسبت به واقعیت هشیار سازد.

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.