توضيحات

نظریه ذهن توانایی فرد براي درك حالات ذهنی یا خواندن ذهن دیگران است. این توانایی به فرد کمک می کند تا با توجه دقیق به احساسات، باورها و نیات دیگران، رفتار آن ها را به درستی توصیف و تبیین کند. به عنوان مثال یک آزمایش مشهور در روانشناسی به بررسی این مسئله می پردازد. ماکتی از یک کوه به کودک نشان داده می شود که یک سوی کوه سرسبز و سوی دیگر آن برفی است. پس از مشاهده کامل کوه توسط کودک او را در طرف سرسبز می نشانند و خود آزمایشگر در سمت برفی کوه می نشیند. سپس آزمایشگر از او می پرسد من چه تصویری از کوه می بینم. کودکی که نظریه ذهن در او شکل گرفته باشد طبیعتا پاسخ می دهد که شما یک کوه برفی می بینید ولی کودکی که هنوز رشد او به نظریه ذهن نرسیده باشد پاسخ می دهد شما یک کوه سرسبز می بینید زیرا تصور می کند آزمایشگر همان تصویری از کوه را می بیند که خودش می بیند.

نظریه ذهن یکی از ابعاد هوش اجتماعی است که به انسان در تفسیر تعاملات اجتماعی خود کمک می کند. نکته مهم این است که همه کودکان دیر یا زود بالاخره به نظریه ذهن رشد می یابند و این مسیر به طور تدریجی و به طور طبیعی طی می شود.

پرسشنامه نظریه ذهن توسط هوتچینز طراحی شده است و کودک را در یکی از سه دسته نظریه ذهن دسته بندی می کند:

  • نظریه ذهن اولیه: مهارت های این مرحله معمولا تا نه ماهگی طی می شود. مانند این مهارت که کودک برای درک موقعیت به واکنش والدین خود توجه کند.
  • نظریه ذهن اساسی: این مرحله معمولا طی دوران پیش دبستانی طی می شود و کودک می فهمد رفتار هر فرد تحت تاثیر حالات روانی اوست.
  • نظریه ذهن پیشرفته: این مرحله معمولا تا 6 یا 8 سالگی تکمیل می شود و کودک را به درک تعاملات پیچیده اجتماعی مانند درک شوخی می رساند.

این پرسشنامه دارای 41 سوال است که مختص ارزیابی نظریه ذهن کودکان 3 تا 9 ساله است و توسط یکی از والدین یا مراقبین اصلی کودک تکمیل می شود.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.