توضيحات

پرسشنامه پرخاشگری کلامی و فیزیکی توسط باس و پری طراحی شده است تا میزان رفتارهای پرخاشگرانه در افراد را بررسی کند. این پرسشنامه پرخاشگری را از 4 زاویه ارزیابی می کند:

  • پرخاشگری کلامی
  • پرخاشگری فیزیکی
  • خشم
  • کینه توزی

خشم حالتی روانی است که می تواند منجر به رفتار پرخاشگری شود. پرخاشگری نیز می تواند به صورت کلامی یا فیزیکی باشد. کینه توزی نیز خصومتی است که ناشی از بدگمانی نسبت به دیگران است.

این پرسشنامه 29 سوال دارد که می تواند پرخاشگری شما را در هر یک از ابعاد 4گانه ذکر شده مورد سنجش قرار دهد.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.