توضيحات

کیفیت زندگی به تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگ و ارزش هایی که او در آنها زندگی می کند است که در ارتباط با هدف ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی های اوست. به تعریف ساده تر کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع.

سازمان جهانی بهداشت به منظور ارزیابی یک شکل کیفیت زندگی در فرهنگ های مختلف گروهی را مامور ساخت پرسشنامه ای در این راستا کرد که نتیجه آن یک پرسشنامه 100 سوالی بود. با این حال به منظور سهولت کار، نسخه دیگری با 26 سوال نیز منتشر شد. این نسخه به زبان های مختلفی ترجمه شده و در کشورهای زیادی برای انجام تحقیقات استفاده می شود.

پرسشنامه کیفیت زندگی حاضر نیز نسخه 26 سوالی است که توسط سازمان جهانی بهداشت طراحی شده و کیفیت زندگی را در 4 بعد می سنجد:

  • سلامت جسمی
  • سلامت روانشناختی
  • روابط اجتماعی
  • محیط اجتماعی

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.